Drie vacatures Raad van Toezicht Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht is dé plek om te lezen, lenen en kennis op te doen. Je kunt er werken, vergaderen, studeren en ontspannen. We zijn een huiskamer van de stad en met 13 vestigingen altijd in de buurt. Zodat alle Utrechters toegang hebben tot taalontwikkeling, leesplezier, literatuur en lectuur, kunst en cultuur, ontmoeting en debat. De afgelopen jaren is de Bibliotheek Utrecht getransformeerd van een uitleenplek van materialen naar een brede maatschappelijk en educatieve functie. De nieuwe vestigingen Leidsche Rijn Centrum en de Neude brengen nog meer mogelijkheden.

De Stichting Bibliotheek Utrecht zoekt drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht te weten:

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht
  • Lid Raad van Toezicht Financiën
  • Algemeen Lid Raad van Toezicht op voordracht van de OR

Met meer dan 160 medewerkers zijn we zeven dagen per week open en organiseren we jaarlijks meer dan 3.000 educatieve, sociale en culturele activiteiten. Jaarlijks verwelkomen we 1,2 miljoen bezoekers. Online is de bibliotheek 24/7 open met een breed aanbod voor volwassenen, jeugd en specifieke doelgroepen.

Onze missie
De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Onze missie vloeit voort uit het motto van de gemeente Utrecht, ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen.’ Dat is een uitdaging in onze stad. Met 350.000 inwoners is Utrecht de vierde gemeente van Nederland en een snel groeiende multiculturele stad met veel jongeren, waaronder een grote groep studenten.

Besturingsmodel
Er is sprake van een Raad van Toezicht-model. De directeur-bestuurder is op grond van het directiestatuut en de Code Cultural Governance, eindverantwoordelijk voor het bestuur, het management en de inhoudelijke en financiële prestaties van de Bibliotheek. De Raad van Toezicht houdt op afstand toezicht op het beleid en de ontwikkeling van de organisatie en heeft een adviserende functie richting de directeur-bestuurder. De organisatie heeft ruim 160 medewerkers in dienst.

Werkgebied
Utrecht is de vierde gemeente van Nederland en groeit heel snel. Utrecht is een multiculturele stad. Het percentage inwoners met een migratieachtergrond is ongeveer een derde (ca. 100.000). Het is een stad met veel jongeren door de grote aantallen studenten (ca. 65.000) en relatief weinig ouderen (ca. 36.500). Per wijk zijn er grote verschillen. Dit leidt tot grote uitdagingen voor de gemeente, die als motto heeft “Gezond stedelijk leven voor iedereen”. De samenleving wordt complexer door internationalisering, technologische ontwikkelingen, de invloed van sociale media, toename van het aantal informatie- en communicatiebronnen en een toenemende druk op de arbeidsmarkt. Er ontstaat een tweedeling tussen mensen die zich deze ontwikkelingen makkelijk eigen maken en mensen die moeite hebben deze ontwikkelingen bij te houden en daardoor buiten de boot dreigen te vallen. Daarnaast is er een tendens van ontlezing. Uit recent onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugd qua leesvaardigheid snel achteruitgaat. Door de verschillende culturele achtergronden is sprake van meertaligheid. De bibliotheek heeft hierin een belangrijke taak. Daarom is de kern van onze missie: “De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling”.


Organisatie
De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Er is altijd een vestiging dichtbij. De toegang is voor iedereen gratis. Laagdrempelig en gastvrij, om elkaar te ontmoeten, een boek te lenen, of om rustig te lezen of te werken. Om een antwoord te bieden aan de verschillende behoeften is gekozen voor drie programmalijnen: Educatie, Sociaal domein en Cultuur, Literatuur en Maatschappij. De Bibliotheek Utrecht wil graag dat alle inwoners mee kunnen en willen doen in de samenleving. Mensen in beweging brengen door te verrijken, verrassen, informeren en helpen. Het leren lezen, het spreken van taal en het leren van basisvaardigheden zijn een belangrijke basis voor een leven lang leren. Toegang bieden tot betrouwbare en onafhankelijke informatie en een rijke, gevarieerde en actuele collectie. Door activiteiten waarbij de ontwikkeling van mensen het uitgangspunt is. Elk mens leert anders, daarom is er een mix van lezen, luisteren, doen, ervaren of vertellen. En door ontmoetingen te organiseren en groepen te verbinden. Hierbij wordt intensief samengewerkt met verschillende partijen. De Bibliotheek is de ideale partner, omdat alle leeftijds- en doelgroepen er vrije toegang hebben.

Raad van Toezicht - Algemeen
Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting Bibliotheek Utrecht tijdig en op adequate wijze te controleren, te stimuleren in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, en met advies bij te staan. De Raad van Toezicht richt zich met de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van partijen die bij de stichting zijn betrokken. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om ten opzichte van andere leden en het bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren.

De Raad van Toezicht vergadert minstens vier keer per jaar. De huidige raad telt momenteel zes leden. Bij de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de volgende factoren van belang:

  • De Raad van Toezicht moet zijn taken verantwoord vervullen krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving.
  • De Raad van Toezicht streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden en hanteert daarvoor onder andere de Code Diversiteit en Inclusie.
  • De Raad van Toezicht leden beschikken over een uitgebreid netwerk in relatie tot werkterreinen en de context van de bibliotheek.

VOORZITTER

Door het bereiken van het einde van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter, zoekt de Raad van Toezicht een slagvaardige voorzitter met ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, kennis van de politiek bestuurlijke verhoudingen in Utrecht (en omgeving) en affiniteit met de bibliothekensector. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt voor een periode van vier jaar benoemd en kan maximaal één keer herbenoemd worden.

Functie-eisen Voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek Utrecht
- affiniteit met de maatschappelijke functie van de werkterrein van de bibliotheek;
- academisch denkniveau;
- affiniteit of netwerk in Utrecht;
- kennis van en ervaring met (politiek) bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- discussie- en communicatievaardigheden;
- onafhankelijk, kritisch én gericht op samenwerking;
- slaat bruggen naar de diverse stakeholders;
- rolbewustzijn (in relatie tot de governancerol) en als voorzitter eerste aanspreekpunt voor bestuurder.

LID RAAD VAN TOEZICHT FINANCIËN

In verband met het rooster van aftreden van het lid met de portefeuille financiële zaken zoekt de Raad van Toezicht een ervaren toezichthouder met financiële expertise die tevens zitting zal nemen in de auditcommissie (als voorzitter). De benoeming is voor een periode van vier jaar en kan maximaal één keer herbenoemd worden.

Functie-eisen Raad van Toezicht-lid Financiën
Het beoogd lid met een financiële achtergrond heeft een gedegen financiële kennis en ervaring. Het beschikt in ieder geval over:
- Financiële kennis en ervaring in een vergelijkbare organisatie, bij voorkeur in een toezichthoudende rol;
- Kennis en vaardigheden in het duiden van financiële rapportages, waaronder jaarrekeningen en tussentijdse rapportages, en begrotingen;
- Bekend met financieel risicomanagement en inzicht in de risicofactoren van de organisatie;
- Financieel juridische kennis en ervaring in een vergelijkbare organisatie, bij voorkeur in een toezichthoudende rol; 
- Kennis van geldstromen en financieringsvraagstukken in het bibliotheekwezen / culturele sector is een pré.

De auditcommissie vergadert naast de reguliere vergaderingen 4 tot 5 keer per jaar. Het geschatte tijdsbeslag van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en de auditcommissie bedraagt circa 15-20 dagen per jaar, inclusief voorbereiding.

ALGEMEEN LID op voordracht van de ONDERNEMINGSRAAD

De Ondernemingsraad (OR) heeft het recht een lid voor te dragen aan de Raad van Toezicht. Door het vertrek van het huidige lid dat op voordracht van de Ondernemingsraad is benoemd, is de Raad in samenwerking met de Ondernemingsraad op zoek naar een nieuwe lid. De benoeming is voor een periode van vier jaar en kan maximaal één keer herbenoemd worden.


Functie-eisen algemeen lid Raad van Toezicht op voordracht van de OR
- kennis en/of ervaring met medezeggenschap
- kennis van HRM als aandachtspunt
- heeft affiniteit met het vertegenwoordigen van het personeelsbelang
- ervaring als toezichthouder
- beschikt over een netwerk, binnen het werkterrein van educatie en of programmering is een pre
- heeft binding met stad Utrecht
- beschikt over een deskundigheid op een voor de bibliotheek relevant terrein
- heeft een goed inzicht in het functioneren van een publieke organisatie
- makkelijk benaderbaar, sparringpartner
- beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om de rol te kunnen vervullen

Het lid zal binnen de RvT contactpersoon zijn van de OR. Naast de reguliere RvT-vergaderingen neemt het lid deel aan het art.24 overleg tussen OR en bestuur dat twee keer per jaar plaatsvindt. De RvT heeft jaarlijks één vergadering met OR. Los daarvan zal indien nodig overleg zijn met de OR of met de individuele leden daarvan. Daarvoor is een proactieve houding en een flexibele inzet gewenst.


Diversiteit
De Bibliotheek Utrecht ambieert een brede diversiteit in het team, onze activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

Inlichtingen
Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma van binoq atana die de sollicitatieprocedure voor ons begeleidt, via 020 514 13 80 of per mail via info@binoq.nl.

Sollicitatie
Uw sollicitatie met uw motivatiebrief en cv kunt u tot 21 september sturen naar info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie Voorzitter RvT Bibliotheek Utrecht of sollicitatie Financieel RvT Bibliotheek Utrecht. Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Selectiegesprekken vinden in de eerste twee weken van oktober plaats. Geselecteerde kandidaten worden daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een week van tevoren op de hoogte gesteld.