Stand van zaken verhuizing Bibliotheek Lunetten

Gepubliceerd op: 27 oktober 2016 12:05

Per 26 oktober 2016

De Bibliotheek Lunetten is een belangrijke voorziening voor de inwoners. Daarom wil de Bibliotheek Utrecht deze blijven garanderen voor de komende jaren. Maar er moet wel wat veranderen.
Hier leest u er meer over.

De vestigingen van de Bibliotheek Utrecht
De Bibliotheek Utrecht heeft als opdracht om in de gehele gemeente Utrecht een goede Bibliotheekvoorziening te bieden.
Dat doet zij binnen de geboden financiële mogelijkheden en de historisch gegroeide situatie.
Er zijn verschillende soorten Bibliotheekvestigingen:

  • de Centrale Bibliotheek voor heel Utrecht en voor de binnenstad. Met een grote collectie, ruime openingstijden, veel voorzieningen en activiteiten.
  • 6 grotere wijkvestigingen goed verspreid over de stad met collectie, voorzieningen en activiteiten voor dat deel van de stad. De Bibliotheek Hoograven biedt deze functie voor de wijk Zuid.
  • 6 kleinere vestigingen, met een actuele collectie, passend bij de eigen wijk. Deze zijn vooral gericht op de uitleenfunctie aan kinderen en ouderen en op het onderwijs. Lunetten is één van deze vestigingen.

Waarom veranderen Bibliotheken?
Ondanks de toenemende digitalisering blijven veel mensen boeken lezen en lenen. Daarom blijven er in de Bibliotheken grote collecties. Toch zien we dat de veranderingen in de samenleving ook andere eisen aan de Bibliotheekgebouwen met zich mee brengen. Zo worden in de grotere vestigingen in de wijken ook cursussen voor laaggeletterden gegeven en is er ruimte voor debat of een stille plek om huiswerk te maken nodig.


Waarom verandert de Bibliotheek Lunetten?
De Bibliotheek Lunetten is na zoveel jaren toe aan een grondige opfrisbeurt. Ze is nu de ‘oudste’ Bibliotheekvestiging omdat alle andere vestigingen in de afgelopen jaren al gemoderniseerd zijn.
In verhouding tot het gebruik in de wijk is de Bibliotheek Lunetten te groot. De wijk Lunetten is veranderd; het Bibliotheekgebruik ook. Daarom is het jasje te groot.
Ook in een onderzoek dat de gemeente samen met de bewoners heeft uitgevoerd valt te lezen dat een aantal voorzieningen in de wijk Lunetten nu eigenlijk te groot is voor het aantal inwoners. De Bibliotheek is dus niet uniek daarin. (pag. 17; https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/1.concern-bestuur-ontwikkeling/Wijken/Participatie/2016-Eindrapportage-buurtbudgettering-Lunetten.pdf)


Zie hieronder een overzicht van omvang en gebruik in relatie tot andere kleinere vestigingen.

De vestiging in de Musketon is dus te duur voor het gebruik dat er van wordt gemaakt. Daarnaast zit de Bibliotheek nu min of meer verstopt op de verdieping, terwijl het van groot belang is om zichtbaarder zijn.

Wat zijn de mogelijkheden die onderzocht zijn?
Goedkoper en beter maken van de huisvestiging in de Musketon is niet mogelijk gebleken. De gesprekken daarover met de eigenaar (gemeente) liepen op niets uit.
In het winkelcentrum zijn de verschillende locaties bekeken, maar daar bleken geen geschikte panden beschikbaar.
Een vestiging op een andere locatie, in een kantoorruimte aan een veel gebruikte route, bleek een goed alternatief.
Nadat de gemeente nogmaals uitgenodigd was om de Bibliotheek aan een passender huisvesting te helpen, wat helaas opnieuw niets opgeleverd heeft, is er uiteindelijk gekozen voor de locatie Furkaplateau.

Waarom op het Furkaplateau?
Deze locatie voldoet aan alle eisen, zowel wat betreft de voorzieningen, omvang, als de lagere kosten.
Bij de verhuizing krijgt de Bibliotheek direct een frisse, nieuwe inrichting. Met een meerjarig contract blijft de Bibliotheek ook in de toekomst gegarandeerd voor de wijk.

Welke stappen zijn gezet?
De Bibliotheek heeft een voorlopige huurovereenkomst met de eigenaar gesloten met als ontbindende voorwaarde dat de gemeente vergunning zou verlenen voor het vestigen van de Bibliotheek op die plek.
De Bibliotheek heeft in juli jl. via onder andere een persbericht iedereen, ook de gemeenteraad, geïnformeerd over de voorgenomen verhuizing.
Wethouder Paulus Jansen heeft in september jl. in een gesprek aangegeven dat hij problemen ziet in het verstrekken van de gevraagde vergunning en in de dreigende leegstand in de Musketon.

Wat is nu de stand van zaken?
De gemeente heeft nog niet besloten over de aangevraagde vergunning. De beslistermijn is verlengd.
Als de vergunning, op basis van de daarvoor geldende regels, verleend wordt is de huurovereenkomst definitief en zal de Bibliotheek verhuizen naar het Furkaplateau.
Als de vergunning, op basis van de daarvoor geldende regels, niet verleend wordt vervalt de voorlopige huurovereenkomst voor het Furkaplateau en zal de Bibliotheek op nieuw gaan zoeken naar mogelijkheden voor aangepaste, moderne huisvesting van de Bibliotheek in Lunetten.


Wij houden u graag op de hoogte.