PRIVACY REGLEMENT STICHTING de BIBLIOTHEEK UTRECHT

In dit Privacy Reglement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die Stichting de Bibliotheek Utrecht verwerkt. September 2021.

Inleiding
Voor Stichting de Bibliotheek Utrecht is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Stichting de Bibliotheek Utrecht respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingwordt behandeld.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven. 

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van het door u afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder begrepen deregistratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de abonnementsgelden;
 • om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.bibliotheek.nl en het interbibliothecair leenverkeer;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze bibliotheek;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden (voorzover u zich hiervoor heeft aangemeld);
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen;

  Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens dan ook in principe niet aan derden door. Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • Bij interbibliothecair leenverkeer;
 • Bij aanmelding bij www.bibliotheek.nl;
 • Bij door ons ingeschakelde hulppersonen;
 • Bij aanmelding voor een cursus worden uw gegevens tijdelijk gedeeld met de cursusleider voor noodzakelijke communicatie m.b.t de cursus;
 • Op grond van wettelijke verplichtingen.

  We zullen deze situaties hierna kort toelichten. 

Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Cameratoezicht:
Voor de bescherming van veiligheid en gezondheid van personeel en gebruikers, de beveiliging van toegang tot gebouwen (en kantoren), de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden en voor het vastleggen van incidenten past de Bibliotheek cameratoezicht toe voor de genoemde zaken op publiek en personeel. Cameratoezicht vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats, tenzij de bibliotheek gegronde redenen (en toestemming van het College Bescherming Persoonsgegevens) heeft om daar van af te mogen wijken. De opnamen die worden gemaakt in de vestigingen worden alleen bekeken na incidenten, en worden maximaal 24 uur bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden voor verdere afhandeling.

Website www.bibliotheek.nl
Via de website www.bibliotheek.nl kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door de Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website een account aan te maken. Op het moment dat u een account op www.bibliotheek.nl aanmaakt, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van onze bibliotheek aan Koninklijke Bibliotheek. Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacy policy.

Door ons ingeschakelde hulppersonen:
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken. 

Landelijke diensten
Als lid van de Bibliotheek Utrecht kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Utrecht aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.

Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij een ernstig datalek. En soms moeten wij het datalek ook melden aan de betrokkenen als er gegevens van deze betrokkenen zijn gelekt. Wij hebben interne procedures om zowel datalekken te voorkomen, als voor adequaat optreden in het onverhoopte geval van een datalek.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookiewet schrijft voor dat Nederlandse websites expliciet toestemming van de gebruikers moeten vragen voor het plaatsen van zogenoemde ‘tracking cookies’. In onze catalogus wordt gebruik gemaakt van cookies, maar op een zeer spaarzame manier.
Deze cookies worden gebruikt voor:

 • Het bijhouden van sessie-gegevens, met een vervaltijd van maximaal een uur
 • Het onthouden van het pasnummer of gebruikersnaam van de gebruiker, als de gebruiker dit zelfactiveert.

Het cookie voor sessiegegevens bevat alleen een zogenaamde session identifier; alle andere sessiegegevens staan alleen op de server. Een dergelijke cookie valt onder Categorie 1 van de Cookiebepaling: cookies waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden (functionele cookie).

Statistische analyse door Adobe Analytics en Matomo
Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Adobe (https://www.adobe.com/nl/privacy.html), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Adobe Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens aan deze verwerking stelt. Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Adobe Analytics wordt gemeten, dan kunt u de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ook maken we gebruik van Google Analytics voor de optimalisatie van ons online aanbod. De voorwaarden voor hun gegevensverwerking vindt u via bijgaande link: https://privacy.google.fr/intl/nl_nl_ALL/businesses/processorterms/

De agenda van deze website (https://bibliotheekutrecht.op-shop.nl/) maakt gebruik van Matomo (https://matomo.org/), een open source analysetool.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken. 

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting de Bibliotheek Utrecht of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. 

Wijzigingen
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze bibliotheek. Stichting de Bibliotheek Utrecht kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Reglement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting de Bibliotheek Utrecht
Postbus 80
3500 AB Utrecht
030 – 2861800
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl

KvK Utrecht 56471572
Bankrekening: NL88 RABO 0300 4095 08